شیرین من....

روزی که مامان مرد من فقط ١١ سال و نه ماه داشتم .... مامانم اسمش شیرین بود... خودش هم مثل اسمش شیرین بود مثل عسل .... شیرین بود و مزه شیرین بودنش را هنوز که هنوزه همه آدم و عالم فامیل و آشنا به یاد دارند...مادر من ٢۵ سال پیش رفت وقتی هنوز فقط ۴۶ سالش بود.. وقتی که هنوز هیچ کدوم از بچه هاش به سر و سامون نرسیده بودند ... توی اون روزهای سیاه با اون عقل کوچکم به خودم قول دادم که یک روزی دختر دار می شوم و اسمش را می گذارم شیرین و شیرینی مادرم را دوباره تجربه می کنم...وقتی ازدواج کردم بنا به دلایلی که از ذکرش معذورم فهمیدم که هیچوقت اسم دختر کوچولوی نداشته ام را شیرین نمی توانم بگذارم...

دوماه قبل از رفتن بابا توی آی سی یو ازش خواستم دعام کنه ... دستمو گرفت و برام دعا کرد که خدا یک دختر مثل خودت بهت بده.... یک ماه بعدش خدا دعای بابامو مستجاب کرد... خدا یک دختر بهم داده که تو راهه... خدا شیرینمو بهم داده... با کاوه حرف زدم و گفتم حالا که اسمش را نمی تونم بگذارم شیرین بیا اسم وسطش را که در شناسنامه ایرانی ثبت نخواهد شد را بگذاریم شیرین ...فقط برای دل خودم ...فقط برای یاد مامان شیرینم...کاوه هم مخالفتی نکرد و گفت بگذار... اسم اولش را هم فعلا کاوه و شروین گذاشته اند لی لی.... منهم مخالفتی نکردم چون اسم خوبی به نظرم میاد...

امروز ... امروز فهمیدم که حتی با گذاشتن اسم وسظ دختر کوچولوم هم مخالفتهایی وجود دارد و معتقد هستند که این اسم یک اسم تحمیل شده به خانواده است...یعنی من مادر که ٩ ماه دخترم را تو شکمم حمل می کنم و تا آخر عمر بزرگ می کنم حتی نمی تونم راجع اسم وسط بچه ام که هیچ جا به غیر از شناسنامه آمریکائیش ثبت نمی شود هم تصمیم بگیرم ....

دلم شکسته...دلم گرفته... دلم چرکینه... هیچ وقت هم صاف نمی شه...فقط همین...

پی نوشت: من اسم وسط دختر کوچولوم را با تحمیل به خانواده ام می گذارم شیرین... شاید که با وجود شیرینش دل منو از زنگارهای روزگار پاک کنه....

/ 0 نظر / 2 بازدید