بلند بگید آمین

هر روز صبح دم مدرسه شروین مدیر آمریکاییشون با فکل و کراوات تر و تمیز ایستاده دونه دونه در ماشین را برای بچه ها باز می کنه بهشون کمک می کنه از ماشین بیان پایین ،بهشون های فایو می ده ،به اسم کوچیک باهاشون سلام و احوال پرسی می کنه ، به مامان باباهای تو ماشین هم یک گود مورنینگ میسیز/مستر فلانی می گه و بچه ها را می فرسته سر کلاس . هروقت من شروین را می برم مدرسه و این صحنه ها را می بینم یاد مدرسه های خودمون ، اون پرچم آمریکایی که دم پله ها رو زمین کشیده بودند و بچه ها را وادار می کردند مرگ بر آمریکا گویان پاکوبان  روی او پرچمه با مشت های گره کرده  ( طوری که صدامون برسه به گوش آمریکای جهان خوار) بروند تو کلاسها می افتادم . اون ناظمها و معلم پرورشی های سیبیلو و زشت ، اون مدیرهای تو برج عاج نشسته که فقط برای تنبیه بچه ها از دفترشون میومدند بیرون از کجا این همه عقده و بدجنسی را با خودشون حمل می کردند؟ چه برسرشون اومده بود که تمام بدبختی ها و عقده های روانیشون را سر ماها خالی می کردند؟ درد و بلای مستر دویچ  بخوره تو فرق سر تک تک دهباشی ها و هزارپیشه ها و فرقانی ها و بقیه عوضی هایی که اسمهاشون را یادم رفته ، که صبحها به جای خوش آمد بهمون با متر دم در مدرسه پاچه شلوارمون را سانت میزدند  که از ١٣ سانت تنگتر و وقتی پاچه گشاد مد شد از ١۶ سانت گشادتر نباشه.... بلند بگید آمین که به گوش تک تکشون برسه!  
پی نوشت ١: مدرسه شروین اصلا ناظم نداره ! مادرها و پدرها به صورت داوطلب زنگ تفریحها تو حیاط مواظب بچه ها هستند .
/ 0 نظر / 2 بازدید