داشتن رودربایستی از الزامات است...

یک وقتهایی دلت می خواد همه جوره دیگران را بفهمی همه موقعیتهای اطرافیانت را درک کنی از هیچ کس توقع نداشته باشی ولی بعدش احساس می کنی اگر بعضی وقتها ادیگران یک ذره باهات رودربایستی داشته باشند بد نیست!!! چون اینجوری به خودت میایی می بینی تو همه اش مشغول درک اوضاع دیگرانی و اون دیگران مشغول درک اوضاع دیگران و بعد می بینی از یک آدم نزدیک تبدیل شدی به یک انتخاب شماره ده...در حالیکه اونها انتخاب شماره یک تو هستند اون موقع است که درد میاد اونم بدجور... میاد می پیچه تو قلبت ... بعد دلخوری میاد... بعد درک نکردن میاد ... بعد از بین رفتن رابطه ها میاد... 

/ 0 نظر / 63 بازدید