سبک وزن


اینجانب بانو سبک وزن از روزگارش می نویسد...

مشاعره

 آهای ملت بیایید یک کار یکمی جوادی بکنیم...مشاعره با آهنگهای داریوش و ابی.....منهم بازی..... بالا غیرتا خیطم نکنید

من اولیشو میگم بعدیهاشو شما کامنت بگذارید و تو ذوقم هم نزنید ... اگر میایید اینجا را میخوانید باید تو مشاعره هم شرکت کنید.....وگرنه کلاهمون میره تو هم.... تنها عذری که موجه است اینه که از داریوش و ابی متنفرید!!!!!!خوب این هم اولیش:

چشم من بیا منو یاری بکن         گونه هام خشکیده شد کاری بکن

یا علی مدد............

ن بده......

   + سبک وزن - ٢:٥٩ ‎ب.ظ ; جمعه ٢٤ آذر ۱۳۸٥