سبک وزن


اینجانب بانو سبک وزن از روزگارش می نویسد...

تو کی بزرگ شدی عزیزکم؟

داشتم لی لی را شیر می دادم و شروین هم رو تخت کنارم نشسته بود که یکهو خون دماغ شد.. لی لی را ول کردم و با شروین پریدیم تو دستشویی ... بالطبع لی لی زد زیر گریه... شروین همین طور که داشت خونها را می شست از رو صورتش بهم گفت: تو برو به لی لی برس...... عینا همین جمله...  به فارسی.

   + سبک وزن - ۱٢:٠۳ ‎ب.ظ ; جمعه ۱٠ تیر ۱۳٩٠