سبک وزن


اینجانب بانو سبک وزن از روزگارش می نویسد...

همینجوری

اونی که دلم می خواست پست پائینی را خونده و کلی هم نظرات خصوصی خوب گرفتم... چون حوصله کل کل کردن با همسرایان اون وری و این وری را ندارم ماجرای پست پائین به زباله دان تاریخ پیوست....

   + سبک وزن - ۸:٤٥ ‎ق.ظ ; جمعه ۱٥ آبان ۱۳۸۸