سبک وزن


اینجانب بانو سبک وزن از روزگارش می نویسد...

شفا از طریق دکتر .....اصغری

تلویزیون داره دکتر اصغری را نشون می ده....قراره از طریق فرستادن امواج صوتی مریضها را شفا بده..... تو دلم خدا خدا می کنم که از پشت تریبونش برامون تو میکروفن نگو*زه!!!!! می گه دستتاتون را بگذارید رو قلبتون تا موج بدم.... حتی به زبان فرانسه هم یک چیزهایی بلغور می کنه!!!!!! کاوه می گه کمرم درد می کنه می خوام برم بروفن بخورم بهش می گم دستتو بگذار رو قلبت... قمب **ل کن رو به تی وی بلکه دکتر اصغری شفات داد ... کاوه دستشو می گذاره رو قلبش چشماشو بسته داره از خنده منفجر می شه بهش می گم خدا کنه دکتر اصغری برای این بواسیر مزمن ما هم یک صوت بفرسته..... کاوه می ترکه از خنده....تو این گیر و دار دکتر اصغری می زنه زیر آواز ....میکروفنش سوت می زنه دو تاییمون یک ضرب از جا  می پریم.... خیلی غیر منتظره بود... ضربان قلبم رفته بالا... کاوه می گه  یک آن ترسیدم از جا پریدم کمرم گرفت... منهم فکر می کنم تا بواسیر مزمنم به خونریزی نیوفتاده بهتره کانال را عوض کنم..... 

با عرض معذرت از مودبان مجلس....

   + سبک وزن - ۸:٥٦ ‎ق.ظ ; شنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٧