سبک وزن


اینجانب بانو سبک وزن از روزگارش می نویسد...