سبک وزن


اینجانب بانو سبک وزن از روزگارش می نویسد...

آرزو

 

 

آهای آدمها که در این لحظه  نشستید جلوی این صفحه مانیتور بزرگترین و مهمترین آرزوی زندگیتون چیه؟؟؟؟؟؟؟

ب.س. میشه یکی به من بگه ب در لب تاب کجاست؟؟؟؟منظورم ب مثل برستو یا بالتو!! 

   + سبک وزن - ٤:٤٥ ‎ب.ظ ; شنبه ۱٢ دی ۱۳۸۳