سبک وزن


اینجانب بانو سبک وزن از روزگارش می نویسد...

20 اسفند.....

دیروز ٢٠ اسفند ده سال شد که از ما شدنمان می گذرد ..... هنوز که یاد اون روز می افتم نیشم به پهنای صورتم باز می شود....

می دونم که با اتفاقهای بد و خوبی که پشت سر هم هر روز توی یکماه گذشته برامون افتاد وقت اینو نداشتیم که حتی ۵ دقیقه دستامون را تو دست هم نگه داریم و خاطرات این ١٠ سال و ۵ سال قبلش را با هم مرور کنیم.... ولی می دونم که می دونی قلب من از عشق تو سرشاره هر لحظه ...

کاوه عزیزم باید اینو اعتراف کنم که زندگی را قبل از تو رو به یاد ندارم شادی را قبل از تو به یاد ندارم عشق را قبل از تو به یاد ندارم.... انگار که ١۵ ساله ام و زندگی قبل از این ١۵ سال جریان نداشته است .... برای لحظه لحظه های این ١۵ سال ازت ممنونم...

کاوه عزیزم عاشقتم بدجور.... همین.

   + سبک وزن - ۱٠:٠٥ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸۸